اعلام پرداخت حق عضویت

این بخش مختص اعضای اتحادیه می‌باشد. در این بخش پس از هر پرداخت حق عضویت سالانه اعضا بابت تمدید پروانه کسب (به صورت واریزی) می‌بایست در این بخش اطلاعات خود و پرداختی خود را وارد نمایند.

  • اعضای محترم توجه داشته باشند که اطلاعات این فرم باید به صورت دقیق وارد شود. در صورتی که اطلاعات مربوطه  اشتباه وارد شده باشد، تمامی پیامد های آن بر عهده خود واریز کننده می‌باشد و اتحادیه هیچ مسئولیتی در قبال این امر نمی‌پذیرد.