اعضای هیئت مدیره اتحادیه

موسی فرزانیان

رئیس اتحادیه

سید تقی غضنفری

نایب رئیس اول

محمد رضا جویبار

نایب رئیس دوم

علی اکبر محمودی

خزانه دار

داود حاتمی

عضو اول هیئت مدیره

حسین برخدا

عضو دوم هیئت مدیره

جعفر چراغی

دبیر اتحادیه

سید رضا غضنفری

بازرس اتحادیه